Zkoušky

Prezentované výsledky zkoušek a analýz nerostných surovin je možno posuzovat pouze se znalostí faktorů, které je mohly ovlivnit. U přírodních materiálů jsou to zejména výběr (odběr) testovaného vzorku, ale také zvolené metody zkoušení a zkušenosti pracovníků, kteří zkoušky nebo analýzy provádějí. Správnosti a důvěryhodnosti prezentovaných dat byla věnována mimořádná pozornost, proto byly zkoušky zpravidla prováděny ověřenými metodami v souladu s příslušnými ČSN na pracovištích, které s aplikovanými metodami mají zkušenosti. Pokud nebylo možno použít přímo metodu popsanou ČSN, byl postup zkoušení důkladně ověřen. Výsledky zkoušek byly také konfrontovány se zkušenostmi provozovatelů lomů, případně literárními zdroji.

Podrobněji je potřeba popsat způsob testování kvality vápenců, které probíhá v několika krocích. V prvé řadě je zkoušen samotný vápenec (dominantně uhličitan vápenatý). Po jeho výpalu při optimální teplotě je testováno vápno (oxid vápenatý) a po jeho hašení (reakci s vodou) následují zkoušky hašeného vápna (hydroxidu vápenatého) a normalizované malty, které uvedené hašené vápno obsahuje.

Doufáme, že stručný popis jednotlivých zkoušek Vám může napomoci k porozumění významu prezentovaných výsledků a jejich správné interpretaci.

Odběry vzorků
Zkoušení dekoračních kamenů
Zkoušení vápenců
Zkoušení písků