Důl RadimPetrografický popis

Makroskopický popis:

Na dodaném vzorku je hornina tvořena laminami s různou zrnitostí. Laminy mají mocnost 20 - 30 mm. Laminy mají na bázi světlejší, šedý, jemnozrnný slídnatý prachovec. Laminy mají gradační pozitivní zvrstvení, které se projevuje postupným zjemněním sedimentu. Prachovec přechází ve střední až svrchní části do tmavě šedého, slabě prachovitého jílovce a v nejsvrchnější části až do jílovce. Styk světlejších prachovitých lamin je na bázi ostrý. Jemnozrnná, jemně dispergovaná uhelná hmota se hromadí především v prachovitých jílovcích až jílovcích.Textura je vrstevnatá, rovnoplochá, střídavě laminovaná (turbiditní laminit).
Hornina sedimentární, klastická, jílovito-prachovitá, flyšový sediment distálních turbiditních proudů.

Mikroskopický popis:

Horninu tvoří detritický křemen, kyselé plagioklasy (albit-oligoklas), slídy a transformáty hydroslídy a Fe-Mg chlority. Jemnozrnná uhelná hmota je detritická, uložená v ploše foliace a vykazuje vysoký stupeň prouhelnění.
Hornina je typický laminit; střídání lamin tvořených na bázi prachovcem a ve stropu laminy až jílovcem je typickým znakem pro tento sediment. Prachovité partie laminy mají ostrou erozní bázi. Zvrstvení v prachovitých partiích je rovnoběžné, v mikrotextuře je zdůrazněno usměrněním šupin slíd a plochých křemenných detritických zrn.
V bazálních prachovcích jsou ostrohranná křemenná zrna, při velkém zvětšení se známkami silné koroze. Zrna křemene svojí morfologií sledují zvrstvení. Zakulacení zrn křemene je 0,2 -0,5, zaoblení (včetně vlivu koroze) je subangulární-semiovální. Velikost zrn křemene v prachovcích je MD ≈ 0,028 mm, Mmax ≈ 0,05 mm. Slídy jsou illitizované a zčásti chloritizované. Nejdelší šupiny dosahují 0,075 mm, jemné šupinky, které převládají, mají velikost 0,01 - 0,02 mm. Hornina v těchto partiích odpovídá slídnatému jemnozrnnému prachovci.
Ve svrchní části lamin, v tmavších polohách odpovídajících jílovitému prachovci až prachovitému jílovci, jsou šupinky alterovaných slíd (hydratované slídy v šupinách, illitizace, chloritizace) uložené rovnoběžně s plochou vrstevnatosti. Chlorit je velmi jemnozrnný, anchimetamorfní. Podle analýz odpovídá Mg-Fe chloritu – klinochloru. V tkáni tvořené nažloutlými slídami jsou rozptýlena ostrohranná zrnka křemene o velikosti pod 0,01 mm. Tmel je křemenný, podíl karbonátu ve tmelu je pod cca 1 %. V jílovcích je rozptýlena jemnozrnná dispergovaná uhelná hmota s vysokým stupněm prouhelnění.
Ve výbrusu není hornina prostoupena puklinami ani zřetelnými trhlinami.

Další vlatnosti:

Textura vzorku: vrstevnatá, laminární, rovnoplochá, laminit.

Struktura: podle složení jednotlivých poloh nebo lamin aleuropelitická.

Tvar křemenných zrn: Zrna křemene svojí morfologií sledují zvrstvení. Zakulacení zrn křemene je 0,2 -0,5, zaoblení (včetně vlivu koroze) je subangulární-semiovální. Velikost zrn křemene v prachovcích je MD ≈ 0,028 mm, Mmax ≈ 0,05 mm.

Název horniny: laminit ze slídnatého prachovce a tmavého illit-hydroslídového jílovce (jílovito-prachovitá břidlice). laminit ze slídnatého prachovce a tmavého illit-hydroslídového jílovce (jílovito-prachovitá břidlice). laminit ze slídnatého prachovce a tmavého illit-hydroslídového jílovce (jílovito-prachovitá břidlice). laminit ze slídnatého prachovce a tmavého illit-hydroslídového jílovce (jílovito-prachovitá břidlice).

Ostatní:
Odhad složení: křemen 25-30%, illit+slídy+chlorit 70-75% (vč. uhelné hmoty 1-2%), karbonát pod 1%.
Akcesorie: pyrit, zirkon.
Stabilita ve vodě: hornina ve vodě stabilní.
Lomné hrany jsou drsné, nerovné .

Obrázky: