Důl RadimLiteratura

DUDEK, Arnošt, Miroslav MALKOVSKÝ a Miloš SUK. Atlas hornin. Praha: Academia, 1984. ISBN 21-014-83.
RYBAŘÍK, Václav. Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. 1. vyd. Hořice v Podkrkonoší: Nadace Střední průmyslové školy kamenické a sochařské, 1994, dotisk 2009, 218 s. ISBN 80-900-0415-6.
SLOUKA, Jiří Kámen: od horniny k soše. Praha: Grada Publishing a.s., 2007. ISBN 978-80-247-1285-1.
STARÝ, Jaromír, Pavel KAVINA, Ivo SITENSKÝ a Tereza HODKOVÁ. Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny. Ročenka 2012. Praha: Česká geologická služba, 2012. ISBN 978-80-7075-804-5.
ZEMAN, Otakar. Petrografie a regionální geologie Českého masívu. 2. přeprac. vyd. Praha: ČVUT, 1994, 147 s. ISBN 80-010-1178-X.

Poznámky a komentáře